Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

TunnCloud

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

วางพวงมาลาวันปิยมหาราช

โรงเรียนเตรียมอุุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบรีุ

วางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก

 

ปฏิทินโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

ปฏิทินโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

ตุลาคม 2560
5 ประกาศผลการเรียน
5 - 10 นักเรียนดำเนินการแก้ไขผลการเรียน 0, ร, มส, มผ
10

- นักเรียนทุกคนรับผลการเรียน (ปพ.6)

- ครูประจำวิชาส่งเล่ม ปพ.5

พฤศจิกายน 2560
1 เปิดภาคเรียน 2/2560

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 04 ตุลาคม 2017 เวลา 14:42 น.)

 

งานเกษียณ ครูอัญชลี ครูศิริพร ครูพัชรา

งานเกษียณอายุราชการ

ครูอัญชลี นุตราวงศ์  ครูศิริพร ศิลส่ง   ครูพัชรา สุนทรนันท

วันที่ 28 กันยายน 2560

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี เข้ารับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2017 เวลา 16:33 น.)

 

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา

วันที่ 26 กันยายน 2569

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink