Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน

 

กดเพื่อดูรูปภาพ

 

พิธีปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2561

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

ภาพพิธีมอบประกาศนียบัตร

ภาพพิธีปัจฉิมนิเทศ

ดูวิดีโอ

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2019 เวลา 06:41 น.)

 

รางวัลสมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น ภาคกลาง

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้รับรางวัลสมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น ภาคกลาง โดยมีคุณศิกัญจน์ นันทกิจรัตนากูล เป็นผู้แทนอุปนายกสมาคม รับโล่รางวัล จากคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 08 มีนาคม 2019 เวลา 10:31 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผลระหว่างเดือน มีนาคม 2562 สำหรับนักเรียน

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
ปฏิทินปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผล
ระหว่างเดือน มีนาคม 2562
สำหรับนักเรียน

วัน เดือน 
ปี
รายการกิจกรรมที่ปฏิบัติ ผู้รับ
ผิดชอบ

มีนาคม 2562

1,7,8 นักเรียนเรียนเพิ่ม/เรียนซ้ำตามที่กำหนด

นักเรียนที่มาลงทะเบียน

เรียนเพิ่ม/เรียนซ้ำแล้ว

2-3

นักเรียนชั้น ม.6 สอบ O-NET ณ โรงเรียนปากเกร็ด

นักเรียน ม.6

11-12

นักเรียนตรวจสอบคะแนนในรายวิชาที่คาดว่าจะติด 0

ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ และดำเนินการขอเพิ่ม

คะแนนตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของครูประจำวิชา

นักเรียนทุกคน

(มาโรงเรียนตามเวลาปกติ)

16-17

กำหนดการสอบ 9 วิชาสามัญของนักเรียนชั้น ม.6

นักเรียน ม.6
18 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 นักเรียน ม.3,ม.6
19

เวลา 08.00 น. ประกาศผลการเรียนให้นักเรียนทราบ

(ใช้ใบประกาศผลการเรียนรวมรายห้อง)

นักเรียนทุกคน
19-22

นักเรียนดำเนินการแก้ไขผลการเรียน 0,ร,มส,มผ,

ครั้งที่ 1ให้เรียบร้อย (นักเรียน ม.3,ม.6 ที่จะจบรอบแรก

จะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จในรอบนี้)

นักเรียนที่ติด

0,ร,มส,มผ

25-29

นักเรียนที่ยังแก้ไขผลการเรียนไม่แล้วเสร็จ

ดำเนินการแก้ไข0,ร,มส,มผ, ครั้งที่ 2 (เข้าค่าย)

นักเรียนที่ติดค้าง

0,ร,มส,มผ

29

- นักเรียนชั้น ม.1, ม.2, ม.4, ม.5 รับสมุด ปพ.6

- นักเรียน ม.3 และ ม.6 รับเอกสารจบการศึกษา

นักเรียนทุกคน

(มาโรงเรียนตามเวลาปกติ)

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 07 มีนาคม 2019 เวลา 18:35 น.)

 

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทความสามารถพิเศษ

ด้วยงานรับนักเรียนและจัดทำสำมะโนผู้เรียน
ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
ประเภทความสามารถพิเศษ ระหว่างวันที่  28-31 มกราคม 256
และได้มีการจัดสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 
ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 8 คน ดังรายชื่อที่แนบมา

ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อมารายงานตัวในวันที่ 8 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ เวลา 9.00 น - 12.00 น

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 07 มีนาคม 2019 เวลา 12:01 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink