Get Adobe Flash player

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

รับสมัครลูกจ้างประจำ

รับสมัครลูกจ้างประจำ

จำนวน 2 อัตรา

- อายุ 20 ปีขึ้นไป

- ไม่จำกัดเพศ

- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

- สามารถเข้ามาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ในเวลาราชการ

+ + + + + + + + + + + + + + + + + +

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 24 กันยายน 2014 เวลา 15:13 น.)

 

ปฏิทินงานโรงเรียน เดือน ก.ย.-ต.ค.

ปฏิทินงานโรงเรียน เดือน ก.ย.-ต.ค. 2557

22-29 ก.ย. 2557 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557

27 ก.ย. 2557 งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

3 ต.ค. 2557 นักเรียนตรวจสอบคะแนนและดำเนินการแก้ไขในรายวิชาที่ไม่ผ่าน

3-9 ต.ค. 2557นักเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา(0,ร,มส,มผ เดิมและไม่มีสิทธิ์สอบ)

และเรียนซ้ำตามตารางที่กำหนด

6 ก.ย. 2557 นักเรียนตรวจสอบคะแนนและดำเนินการแก้ไขในรายวิชาที่คะแนน

ไม่ถึง 50 คะแนน

9-11 ค่ายบูรณาการประสานอนุรักษ์ และค่ายลูกเสือ-เนตรนารี จ.นครราชสีมา

10 ต.ค. 2557 ประกาศผลการเรียน นักเรียนรับแบบรายงานคะแนนของนักเรียน

11 ต.ค. 2557 ปิดภาคเรียน

27 ต.ค. 2557 เปิดภาคเรียนที่ 2/2557

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 23 กันยายน 2014 เวลา 14:58 น.)

 

ประกาศสอบปลายภาคเทอม 1/57

สอบปลายภาคเทอม 1/57

นักเรียน ม.1 - ม.3 สอบวันที่ 23,25,29 กันยายน 2557

นักเรียน ม.4 - ม.6 สอบวันที่ 22,24,26 กันยายน 2557

วันที่ไม่สอบให้หยุด ร.ร.อ่านหนังสือ

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2014 เวลา 20:04 น.)

 

ค่ายพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ร.ร.สุจริต)

วันที่ 6 กันยายน 2557 ณ หอประชุม ต.อ.น.น. 25ปี

 

ค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ปี 2557

วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุม 25ปี ต.อ.น.น.

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 01 กันยายน 2014 เวลา 02:17 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ธีรวัฒน์  กฤชเพ็ชร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การศึกษาและการทำงาน

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink