Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

โครงการเดินรณรงค์ Stop Teen Mom

หยุดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น วันที่ 20 พ.ย.2557 ((คลิกดูภาพเพิ่มเติม))

ณ บริเวณ อบต.คลองพระอุดม หน่วยอนามัย และชุมชนโดยรอบ

 

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ

วันที่ 2 เมษายน 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

 

พิธีรับเกียรติบัตรและปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา2557

วันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ หอประชุม 25 ปี ต.อ.น.น.

 

อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะการคิดด้วยกระบวนการ GPAS 5 STEPs

วันที่ 26 และ 27 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมหลวงปู่เอี่ยม ชั้น 6

 

งานกีฬาคุรุสัมพันธ์มันธยมศึกษานนทบุรี ครั้งที่ 6

วันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนปากเกร็ด

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 03 เมษายน 2015 เวลา 15:07 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
















สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน