Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

กิจกรรมวันสถาปณาลูกเสือเเห่งชาติ 2562

กดเพื่อดูภาพเพิมเติม

กดเพื่อดูภาพพิธีเปิดกองลูกเสือ

กดเพื่อดู VDO

 

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2562

กดเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฏาคม 2019 เวลา 23:56 น.)

 

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2562

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ร่วมกับ อบต.คลองพระอุดม ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประชาชน จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีนายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด เป็นประธาน

กดเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

กดเพื่อดูภาพกิจกรรมจิตอาสา

กดเพื่อดู VDO

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฏาคม 2019 เวลา 23:52 น.)

 

รางวัลครูดี (สมเด็จพระญาณสังวร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562  น.ส.สุกัญญา วงศ์ถวิลกุล , น.ส.ดวงพร ครุธสว่าง , นายวัฒนา คนซื่อ และ น.ส.สุชาดา บรรณิจ ครูโรงเรีียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี เข้ารับรางวัลรับรางวัลครูดี ของ (สมเด็จพระญาณสังวร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมกับ นางสาวอังศญา สัตบุศย์และ เด็กชายธาวัน ศิริคะรินทร์ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี เข้ารับรับทุนการศึกษา

กดเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฏาคม 2019 เวลา 23:34 น.)

 

กิจกรรมเวทีชุมชุน Strong ต้านทุจริต

 

กดเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 12 กรกฏาคม 2019 เวลา 14:17 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink