ทำเนียบบุคลากร 2563

 

นางนันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการ

นางสาวสุกัญญา วงศ์ถวิลกุล
ครู ค.ศ.3
หัวสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวบุญญารัตน์ วัตตธรรม
ครู ค.ศ.2

างสาวภัทรสุดา บุญสร้อย
ครู ค.ศ.1

นางสาวธมลวรรณ เย็นสมุทร
ครู ค.ศ.1

นางสาวนฤมล เอี่ยมเขียว
ครู ค.ศ.1

นางสาวพิมพ์ชนก มีสุข
ครูผู้ช่วย

นางสาววิลัยพร มิตรชอบ
ครูผู้ช่วย

/////////////////////// ////
นางสาววนิดา ปานนิ่ม
ครูผู้ช่วย
นายเสกสรรค์ น้อยเหนื่อย
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธนรัชฏ์ พุ่มไพจิตร
ครู ค.ศ.1
หัวสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางเขมนิสรา ละออง
ครู ค.ศ.3
นางปฐมรัตน์ คุณธนเดช
ครู ค.ศ.2
นายวัฒนา คนซื่อ
ครู ค.ศ.2

ว่าที่ร.ต.สุภมิต จันดีวงษ์
ครู ค.ศ.1
นายเศรษฐภูมิ แฝงลาภ
ครูผู้ช่วย
นางสาวสรยา พิสิฏฐิ์พัฒนะ
ครูผู้ช่วย
///////////////////// //////
นางสาวญานิกา นาคประดิษฐ์
ครูอัตราจ้าง
Mr.Patrick T.rot
ครูต่างชาติ
นายกิติพงษ์ ทุมดี
ครู ค.ศ.1
หัวสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางลัดดาวรรณ เหล่าเกียรติกุล
ครู ค.ศ.2
นางสาวจันทนา แสงช่วง
ครู ค.ศ.3
นางชุติมา ชุติกุลวรนันท์
ครู ค.ศ.2

นางสาวอรอุมา ชูเลิศ
ครู ค.ศ.1
นางสาววรัญญา แสงสะอาด
ครู ค.ศ.1
นางสาวณัฐมนตร์ สุขสม
ครู ค.ศ.1

นางสาวพรสุดา บุญอยู่
ครูผู้ช่วย
นางสาวจีราพร จุ่มดี
ครูผู้ช่วย
นายกิตติพงศ์ นาคบาง
ครู ค.ศ.3
นางสาวนุชจรินทร์  อุนิลคำ
ครู ค.ศ.1
นางสาวชญาภา บัวเหลา
ครู ค.ศ.1
นายนิชนันท์ บุญมาพิลา
ครูผู้ช่วย
นางสาวสุภาวดี มุ่งกสิกร
ครูอัตราจ้าง
นางสาวสุดารัตน์ ยังโนนตาด
ครูอัตราจ้าง
Mrs.Delilah P.Valmoria
ครูต่างชาติ
นายชำนาญ โมสกุล
ครู ค.ศ.2
หัวสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวบุบผา ปานปูน
ครู ค.ศ.2
นางสาวดวงพร ครุธสว่าง
ครู ค.ศ.2
นางสาวนริศรา พงศ์จิตประเสริฐ
ครู ค.ศ.2
/////////////////////

//////
นางสาวปพิชญา จีนอิ่ม
ครู ค.ศ.1
นางสาวกันยาพร โคจรตระกูล
ครู ค.ศ.1
///////////////////// //////
นายกิตติรัตน์ รัชนีวงศ์
ครูผู้ทรงคุณค่า
นางสาวชลันดา พันแซง
ครูอัตราจ้าง
นางสาวรักชนก ถาวรพล
ครู ค.ศ.1
หัวสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
///////////////////// //////
นางรุ่งวดี ระวัง
ครู ค.ศ.3
นางสาวนารีรัตน์ เวชการ
ครูอัตราจ้าง

นายพชรภัทร หล้าสีดา
ครู ค.ศ.1
หัวสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
///////////////////// //////
นายธีระวัฒน์ คงโพธิ์น้อย
ครู ค.ศ.1
นายปณิธาน ศรีปรีเปรม
ครูผู้ช่วย
///////////////////// //////
นางสาวณัฐจรี มณีวรรณ
ครูผู้ช่วย
นางสาวเมธาวี แซ่ตั้ง
ครูอัตราจ้าง
นางณัฏฐ์พัชร์ ธรรมศิริ
ครู ค.ศ.3
หัวสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางธนภัค ศรีละพันธ์
ครู ค.ศ.3
นางแก้วกาญจน์ ทุมดี
ครู ค.ศ.2
นายวินัย จิตต์ชื้น
ครู ค.ศ.1
///////////////////// //////
นายนพดล ทมาภรณ์
ครูผู้ช่วย
นายชลธี จันทร์แจ่มศรี
ครูอัตราจ้าง
นางสาววชิราพรรณ สิมพัฒนกุล
ครู ค.ศ.2
หัวสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางนงลักษณ์ สุขจิตร์
ครู ค.ศ.3
นางสาวพรเพ็ญ นุ่มนาค
ครู ค.ศ.2
นางศิริวรรณ แก่นสุวรรณ์
ครู ค.ศ.2
นางอวยพร ขำสงค์
ครู ค.ศ.2
นางสาวพิมพ์ชนก สังข์สี
ครู ค.ศ.1
นายธนภณ โชติกาญจนเรือง
ครูผู้ช่วย
นางสาวตรียานุช เนาวราช
ครูผู้ช่วย
Ms.Zenette M.Gabor
ครูต่างชาติ
Mr.Edan Dianco Durin
ครูต่างชาติ
/////////////////////

/////////////////////

/////////////////////

/////////////////////

/////////////////////

//////////////////////////////////// //////
Miss Gao Shimens
ครูต่างชาติ
Mr. Cai Ruihua
ครูต่างชาติ
นางสาวสุชาดา บรรณกิจ
ครู ค.ศ.1
หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนว
///////////////////// //////
นางทัตทยา ผ่องพันธ์
ครูอัตราจ้าง
นางสาววรรณพร สง่าเมือง
ครูอัตราจ้าง
นางสาวสุปราณี อึ้งเกลี้ยง
ลูกจ้างธุรการ

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 14 มกราคม 2020 เวลา 19:20 น.)