รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญมกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ