ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2562

กดเพื่อดูรายชื่อ

 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. รายงานตัว วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

2. มอบตัว วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุม 25 ปี ต.อ.น.น.

เอกสารหลักฐานการมอบตัว

1. ใบมอบตัว (กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย) ซึ่งนักเรียนจะได้รับในที่วันมารายงานตัว

2. ปพ.1 (ฉบับสำเนา) 1 ฉบับ จะต้องระบุวันจบการศึกษาที่แน่นอน (จบการศึกษาภาคบังคับ)

ด้านบนของ ปพ.1  จะต้องมีเลข ชุดที่  และเลขที่  ปรากฎด้วย

3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา 1 ฉบับ

5. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา 1 ฉบับ

*** ถ้าผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา ให้ถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองเพิ่มอีก 1 ฉบับ

*** ถ้านักเรียนไม่มีทะเบียนบ้านให้ใช้สูจิบัตรของนักเรียนที่มีชื่อบิดา/มารดา พร้อมเลข 13 หลัก

*** สำเนาทุกฉบับ ต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 03 เมษายน 2019 เวลา 16:27 น.)