กิจกรรม Big Cleaning Day on May

ทำความสะอาดเก็บกวาดประจำเดือน ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2558