พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2558 ระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษา, อุดมศึกษา

วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ ศาลา อยู่ทับ แฉล้ม แช่มทอง วัดเตย