อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะการคิดด้วยกระบวนการ GPAS 5 STEPs

วันที่ 26 และ 27 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมหลวงปู่เอี่ยม ชั้น 6