จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียน
ชั้น ชาย หญิง รวม จำนวนห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 130 90 220 6
มัธยมศึกษาปีที่ 2 142 103 245 6
มัธยมศึกษาปีที่ 3 114 112 226 6
รวม ระดับ ม.ต้น 386 305 691 18
มัธยมศึกษาปีที่ 4 66 63 129 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5 53 75 128 4
มัธยมศึกษาปีที่ 6 50 78 128 4
รวม ระดับ ม.ปลาย 169 216 385 16
รวมทั้งหมด 555 521 1,076 34

*** อัพเดทข้อมูล 30 ตุลาคม 2562***