เข้าค่ายลูกเสือ ม.2 , ม.3

เข้าค่ายลูกเสือ ม.2 , ม.3

วันที่ 9-11 มกราคม 2560

ณ ค่ายชัยปิติ มวกเหล็ก จ.สระบุรี

คลิกดูภาพทั้งหมด