จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563              

 

ชั้นเรียน ชาย หญิง รวม
ม.1 127 94 219
ม.2 117 92 209
ม.3 134 93 209
ม.4 74 75 149
ม.5 66 62 128
ม.6 49 71 120
รวม 561 487 1048

เลขที่ 49/1 หมู่ 3 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร 02-5017463  fax 02-5017494