Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

สถิติข้อร้องเรียน

 

สถิติข้อร้องเรียน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

เดือน กลุ่มการบริหาร
แผนงานและ
งบประมาณ
กลุ่มการบริหาร
งานบุคคล
กลุ่มการบริหาร
วิชาการ
กลุ่มการบริหาร
ทั่วไป
กลุ่มการบริหาร
กิจการนักเรียน
มกราคม - - - -
กุมภาพันธ์ - - - -
มีนาคม - - - -
เมษายน - - - -
พฤษภาคม - - - -
มิถุนายน - - - -
กรกฎาคม - - - -
สิงหาคม - - - -
กันยายน
ตุลาคม
พฤษจิกายน
ธันวาคม
รวมจำนวน
ข้อร้องเรียน
- - - -

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2020 เวลา 20:59 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แผนพัฒนาสถานศึกษา

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน
ถ้าเลขประจำตัวน.ร.เป็น 4 หลัก เติม 0 ข้างหน้า
ถ้าเลขประจำตัวเป็น 5 ไม่ต้องเติม 0 ข้างหน้า
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/01/2550

โรงเรียนคุณธรรม

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน