Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

อบรมตัวแทนสภานักเรียน ณ สพม.เขต 3

นางสาวอังศญา สัตบุศย์ และ นายภูดิส ประเสริฐดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เป็นตัวแทนนักเรียน เข้ารับการอบรมสภานักเรียน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2018 เวลา 04:50 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink