Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

นายสมภาชน์ หุยากรณ์
พ.ศ.2521-2528

นายสุรัติ จันทร์ขจร
พ.ศ.2528-2533

นายเจริญ โคกสีอำนวย
พ.ศ. 2533-2535

นายเลียบ     คำภานุช
พ.ศ. 2535-2536

นายเชิดชัย     พลานิวัติ
พ.ศ. 2536-2539

นายเชาวน์รัตน์ รัตน์ประโลม
พ.ศ. 2539-2543

นายธนะสิทธิ์     ศิริวรธรรม
พ.ศ. 2543-2549

นายนรากร     ไหลหรั่ง
พ.ศ. 2549-2553

นางเฉลียว    ยาจันทร์
พ.ศ. 2553-2556


นายธีรวัฒน์ กฤชเพ็ชร์
พ.ศ. 2556- 2557


นายสุเพชร ยอดตา
พ.ศ. 2557 - 2559


นายชลัท ทิพย์ลมัย
พ.ศ. 2559 - 2562


นางนันทนา ชมชื่น
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2020 เวลา 17:26 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แผนพัฒนาสถานศึกษา

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน
ถ้าเลขประจำตัวน.ร.เป็น 4 หลัก เติม 0 ข้างหน้า
ถ้าเลขประจำตัวเป็น 5 ไม่ต้องเติม 0 ข้างหน้า
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/01/2550

โรงเรียนคุณธรรม

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน