Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

นายสมภาชน์ หุยากรณ์
พ.ศ.2521-2528

นายสุรัติ จันทร์ขจร
พ.ศ.2528-2533

นายเจริญ โคกสีอำนวย
พ.ศ. 2533-2535

นายเลียบ     คำภานุช
พ.ศ. 2535-2536

นายเชิดชัย     พลานิวัติ
พ.ศ. 2536-2539

นายเชาวน์รัตน์ รัตน์ประโลม
พ.ศ. 2539-2543

นายธนะสิทธิ์     ศิริวรธรรม
พ.ศ. 2543-2549

นายนรากร     ไหลหรั่ง
พ.ศ. 2549-2553

นางเฉลียว    ยาจันทร์
พ.ศ. 2553-2556


นายธีรวัฒน์ กฤชเพ็ชร์
พ.ศ. 2556- 2557

นายสุเพชร ยอดตา
พ.ศ. 2557 - 2559


นายชลัท ทิพย์ลมัย
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2017 เวลา 21:47 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink