Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียน
ชั้น ชาย หญิง รวม จำนวนห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 130 90 220 6
มัธยมศึกษาปีที่ 2 142 103 245 6
มัธยมศึกษาปีที่ 3 114 112 226 6
รวม ระดับ ม.ต้น 386 305 691 18
มัธยมศึกษาปีที่ 4 66 63 129 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5 53 75 128 4
มัธยมศึกษาปีที่ 6 50 78 128 4
รวม ระดับ ม.ปลาย 169 216 385 16
รวมทั้งหมด 555 521 1,076 34

*** อัพเดทข้อมูล 30 ตุลาคม 2562***

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แผนพัฒนาสถานศึกษา

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน
ถ้าเลขประจำตัวน.ร.เป็น 4 หลัก เติม 0 ข้างหน้า
ถ้าเลขประจำตัวเป็น 5 ไม่ต้องเติม 0 ข้างหน้า
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/01/2550

โรงเรียนคุณธรรม

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน