Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียน
ชั้น ชาย หญิง รวม จำนวนห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 124 116 240 6
มัธยมศึกษาปีที่ 2 117 87 204 6
มัธยมศึกษาปีที่ 3 116 104 220 6
รวม ระดับ ม.ต้น 357 307 664 18
มัธยมศึกษาปีที่ 4 59 84 143 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5 55 69 124 4
มัธยมศึกษาปีที่ 6 46 59 105 3
รวม ระดับ ม.ปลาย 160 212 372 11
รวมทั้งหมด 517 519 1,036 29
 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน