Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

ทำเนียบบุคลากร

ทำเนียบบุคคลากร

ฝ่ายบริหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มงานแนะแนว


ลูกจ้างธุรการ

 

นักการภารโรง

 


 

 

 

 

 

 

 

 

  
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน