Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

ทำเนียบบุคลากร

ทำเนียบบุคคลากร

ฝ่ายบริหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มงานแนะแนว


ลูกจ้างธุรการ

 

นักการภารโรง

 


 

 

 

 

 

 

 

 

  
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink