Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

หมายเหตุ *** ตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วัน เดือน
ปี
รายการกิจกรรมที่ปฏิบัติ ผู้รับ
ผิดชอบ

มีนาคม 2562

1,7,8 นักเรียนเรียนเพิ่ม/เรียนซ้ำตามที่กำหนด

นักเรียนที่มาลงทะเบียน

เรียนเพิ่ม/เรียนซ้ำแล้ว

2-3

นักเรียนชั้น ม.6 สอบ O-NET ณ โรงเรียนปากเกร็ด

นักเรียน ม.6

11-12

นักเรียนตรวจสอบคะแนนในรายวิชาที่คาดว่าจะติด 0

และดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ และดำเนินการขอเพิ่ม

คะแนนตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของครูประจำวิชา

นักเรียนทุกคน

(มาโรงเรียนตามเวลาปกติ)

16-17

กำหนดการสอบ 9 วิชาสามัญของนักเรียนชั้น ม.6

นักเรียน ม.6
18 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 นักเรียน ม.3,ม.6
19

เวลา 08.00 น. ประกาศผลการเรียนให้นักเรียนทราบ

(ใช้ใบประกาศผลการเรียนรวมรายห้อง)

นักเรียนทุกคน
19-22

นักเรียนดำเนินการแก้ไขผลการเรียน 0,ร,มส,มผ, ครั้งที่ 1

ให้เรียบร้อย (นักเรียน ม.3,ม.6 ที่จะจบรอบแรกจะต้องแก้ไข

ให้แล้วเสร็จในรอบนี้)

นักเรียนที่ติด

0,ร,มส,มผ

25-29

นักเรียนที่ยังแก้ไขผลการเรียนไม่แล้วเสร็จ ดำเนินการแก้ไข

0,ร,มส,มผ, ครั้งที่ 2 (เข้าค่าย)

นักเรียนที่ติดค้าง

0,ร,มส,มผ

29

- นักเรียนชั้น ม.1, ม.2, ม.4, ม.5 รับสมุด ปพ.6

- นักเรียน ม.3 และ ม.6 รับเอกสารจบการศึกษา

นักเรียนทุกคน

(มาโรงเรียนตามเวลาปกติ)

 

มิถุนายน 2561

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 07 มีนาคม 2019 เวลา 18:16 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink