Get Adobe Flash player
ภาพกิจกรรม
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

TunnCloud

ปฏิทินงานวิชาการ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
ปฏิทินปฏิบัติงานวัดผลประเมินผล กลุ่มการบริหารงานวิชาการ

วัน เดือน
ปี
รายการกิจกรรมที่ปฏิบัติ ผู้รับ
ผิดชอบ

พฤษภาคม 2561

11 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครูทุกท่าน

15

เปิดภาคเรียนที่ 1/2561

ครูทุกท่าน

19 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูทุกท่าน

20

ภาคเช้า

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5

ภาคบ่าย

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

ครูทุกท่าน

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2018 เวลา 12:06 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink