Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

หมายเหตุ *** ตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วัน เดือน
ปี
รายการกิจกรรมที่ปฏิบัติ ผู้รับ
ผิดชอบ

ตุลาคม 2562

30 เปิดภาคเรียนที่ 2/2562

นักเรียนทุกคน

30-31

นักเรียนดำเนินการแก้ไขผลการเรียน 0,ร,มส,มผ

ของภาคเรียนที่ 1/2562

นักเรียนที่ติด

0,ร,มส,มผ

พฤศจิกายน 2562

1

นักเรียนดำเนินการแก้ไขผลการเรียน 0,ร,มส,มผ ของภาคเรียนที่ 1/2562

นักเรียนที่ติด

0,ร,มส,มผ

3

ประชุมผู้ปกครอง และชำระค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่

2/2562 (ค่าบำรุงการศึกษาจำนวน 2,400 บาท

และขอให้ผู้ปกครองเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ผู้ปกครองมาจำนวน 1 แผ่น)

ภาคเช้า นักเรียนชั้น ม.1,ม.3,ม.5  (ลงทะเบียนเวลา 7.30 น.)

ภาคบ่าย นักเรียนชั้น ม.2,ม.4,ม.6 (ลงทะเบียนเวลา 12.30 น.)

นักเรียนทุกคน

 

มิถุนายน 2561

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2019 เวลา 15:00 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แผนพัฒนาสถานศึกษา

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน
ถ้าเลขประจำตัวน.ร.เป็น 4 หลัก เติม 0 ข้างหน้า
ถ้าเลขประจำตัวเป็น 5 ไม่ต้องเติม 0 ข้างหน้า
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/01/2550

โรงเรียนคุณธรรม

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน