Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

การอบรบลูกเสือ - เนตรนารี ต้านยาเสพติด

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

มอบเกียรติบัตรแข่งขันภาษาอังกฤษ

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

การประเมินภายใน ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้เข้ารับการประเมินภายใน จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศโรงเรียน

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์

การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยการคิดวิเคราะห์ผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2016 เวลา 19:00 น.)

 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม

อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" โดยสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แผนพัฒนาสถานศึกษา

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

โรงเรียนคุณธรรม

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน