Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

กิจกรรม Big Cleaning Day on May

ทำความสะอาดเก็บกวาดประจำเดือน ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2558

 

พิธีไหว้ครูและประดับพระเกี้ยว ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุม 25ปี ต.อ.น.น.

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2015 เวลา 11:24 น.)

 

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2558 ระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษา, อุดมศึกษา

วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ ศาลา อยู่ทับ แฉล้ม แช่มทอง วัดเตย

 

วันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ บริเวณหน้าเสาธง

 

Challenge Day

วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ บริเวณหน้าเสาธง

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2015 เวลา 08:58 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink