Get Adobe Flash player
ภาพกิจกรรม
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

TunnCloud

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ม.1 และ ม.4

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

 

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง

 

การประชุมผู้อำนวยการ สพม.3

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 09 พฤษภาคม 2018 เวลา 10:57 น.)

 

ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4

ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 07:45 น. - 15:30 น.

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

 

ปฏิทินงานวิชาการ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
ปฏิทินปฏิบัติงานวัดผลประเมินผล กลุ่มการบริหารงานวิชาการ

วัน เดือน
ปี
รายการกิจกรรมที่ปฏิบัติ ผู้รับ
ผิดชอบ

พฤษภาคม 2561

11 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครูทุกท่าน

15

เปิดภาคเรียนที่ 1/2561

ครูทุกท่าน

19 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูทุกท่าน

20

ภาคเช้า

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5

ภาคบ่าย

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

ครูทุกท่าน

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2018 เวลา 12:06 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink